Skip to content

กรรมการประจำ

ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ

ประธานกรรมการ

นายวิทวัส พันธุมจินดา

รองประธานกรรมการ

นายจารุมาตร ปิ่นทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเสรี ชิโนดม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิรัช คารวะพิทยากุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพิสมัย น้ำจันทร์

กรรมการ

ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน

กรรมการ

นางเกศแก้ว มนต์วิเศษ

กรรมการหัวหน้าฝ่าย

นายสยาม ศรีพั่ว

กรรมการหัวหน้าฝ่าย

นายจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน

กรรมการหัวหน้าฝ่าย

นางสาวยุวธิดา ยะนินทร

กรรมการหัวหน้าฝ่าย

นางสาวอมรรัตน์ มากบดี

กรรมการหัวหน้าฝ่าย

นางสาวสุกัญญา ประมงค์กิจ

กรรมการพนักงานสนับสนุนวิชาการ

นายสมศักดิ์ ปุกคำดี

กรรมการพนักงานสนับสนุนวิชาการ

นางสาวฐิติรัชต์ สุดพุ่ม

กรรมการพนักงานสนับสนุนวิชาการ

นายพรศักดิ์ ทูปิยะ

กรรมการและเลขานุการ